Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás +421 233 322 925  (po-pia: 9:00 - 17:00)   info@ioznamenie.sk

Mohlo by sa hodiť

Košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Zásady zpracování osobních údajů

Elive CZ s.r.o.

IČO: 28100255

se sídlem Boženy Němcové 1937, 393 01 Pelhřimov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17219               

e-mail: info@ioznameni.cz

telefon: 778 979 322

webová stránka: https://www.ioznameni.cz/ (dále je „internetový obchod“)

(dále jen „Správce“)

v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

1.       SUBJEKTY ÚDAJŮ, ÚČELY, ROZSAH, DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

 

A.       ZÁKAZNÍCI

Správce provádí zpracování osobních údajů zákazníků za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu s kupní smlouvou (uzavření kupní smlouvy, doručování zboží a vyřizování reklamací).

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, popř. fakturační adresa, popř. IČO a sídlo.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

 1. Účel: Vedení zákaznického účtu.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu Správcem z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 2 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).

 

 1. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Správce kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

 1. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

 

B.       NÁVŠTĚVNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Správce provádí zpracování cookies ve vztahu k návštěvníkům internetového obchodu.

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě internetového obchodu stáhnou do mobilu, počítače nebo jiného zařízení návštěvníka internetového obchodu. Při každé další návštěvě internetového obchodu se potom soubory cookies zasílají zpět na internetový obchodu nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Zjednodušeně řečeno – pomocí se ukládají informace o návštěvě internetového obchodu.

 

Správce na internetovém obchodu využívá různé kategorie cookies pro různé účely. Nezbytné cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost internetového obchodu. Využívání nezbytných cookies je nezbytné pro to, aby internetový obchod správně fungoval. Nezbytné cookies může Správce zpracovávat bez souhlasu návštěvníka internetového obchodu. Všechny ostatní cookies může Správce zpracovávat pouze se souhlasem návštěvníka internetového obchodu, který je možné kdykoliv odvolat (odmítnout) v nastavení cookies. Odvolání nebo neudělení souhlasu však může mít vliv na procházení internetového obchodu.

 

Více informací o zpracování cookies na internetovém obchodu najdete zde.

 

C.       OSOBA, KTERÁ SPRÁVCE KONTAKTUJE

Správce provádí zpracování osobních údajů osob, které Správce kontaktují e-mailem nebo telefonicky za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.

Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu.

 

2.   DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost Správce uzavřít smlouvu nebo poskytnout subjektu údajů plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

3.   PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@ioznameni.cz nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění kupní smlouvy, poskytování služby nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

4.   ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelé osobních údajů:

 • přepravní společnosti zajišťující dodání zboží zákazníkům
 • poskytovatelé služeb platebních metod
 • poskytovatelé služeb zpracovávajících soubory cookies
 • wpj s.r.o., IČO: 28860608 (služby zajištění fungování internetového obchodu)

 

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.   ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

6.   PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má následující práva:

a)   Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování osobních údajů;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

b) Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

d) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému Správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

f) Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů vznese oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitka bude vyhodnocena a následně Správce subjektu údajů sdělí, zda námitce bylo vyhověno a údaje Správce nebude nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Závěrečná ustanovení

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn jednostranně měnit tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.1.2023.

Máme vlastných dizajnérov

Návrh a úpravy vykonávame zadarmo do 1-2 dní. Najprv vám návrhy pošleme na schválenie a až potom ich vytlačíme.

Garancia zmeny termínu

Vieme, že sa môže stať čokoľvek. Preto vám chceme dať istotu, že zmena termínu pre nás nie je žiadny problém.

Doručenie do 3-5 dní

Disponujeme vlastnými strojmi a expedovať vieme skutočne rýchlo. Vieme, že čas hrá často hlavnú rolu.

Najvyššia kvalita tlače

Všetky výrobky starostlivo kontrolujeme a preto od nás odchádza iba dokonalý tovar, starostlivo as láskou zabalený.

Inšpirujte sa na našich sociálnych sieťach

Neváhajte nás kontaktovať!

+421 233 322 925 - (po-pia: 9:00 - 17:00)

Prihlásenie zavrieť

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.